Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Narodne novine“ broj: 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) Denizet d.o.o. za promet nekretninama, sa sjedištem u Trogiru na adresi: Obala kralja Zvonimira 23 A, agencija za posredovanje u prometu nekretnina upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, registarski broj upisa 681/2009 (u daljnjem tekstu: agencija Denizet d.o.o.) određuje opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenog između agencije Denizet d.o.o. kao posrednika i fizičke/pravne osobe kao nalogodavca.

Nalagodavac je fizička ili pravna osoba koja s agencijom za posredovanje u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

1. PONUDA NEKRETNINA

1.1. Ponuda nekretnina agencije Denizet d.o.o. temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim, usmenim ili elektroničkim putem od strane nalogodavca ili njegova opunomoćenika.

1.2. Agencija Denizet d.o.o. zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, kao i mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili da je vlasnik odustao od prodaje (ili najma), a koje greške su nastale kao posljedica neispunjavanja obveze nalogodavca.

1.3. Ponude i obavijesti agencije Denizet d.o.o. nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.

1.4. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninom koje mu je agencija Denizet d.o.o. ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju pisanim, usmenim ili elektroničnim putem, a u protivnom nalogodavac odgovara za nastalu štetu agenciji Denizet d.o.o. (stvarni troškovi po posredničkoj satnici ili posrednička naknada).

2. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

2.1. Obveza agencije Denizet d.o.o. kao posrednika i nalogodavca je potpisivanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku.

2.2. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina agencija Denizet d.o.o. se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zamjeni, ugovor o najmu, ugovor o zakupu poslovnog prostora), a nalogodavac se obvezuje agenciji Denizet d.o.o. isplatiti ugovorenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

2.3. Pri posredovanju sklapanja pravnog posla predmetne nekretnine Agencija Denizet d.o.o. je dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom kad je:

  • odvela ili uputila nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
  • organizirala susret između nalogodavca i treće osobe ili punomoćnika treće osobe radi pregovaranja i/ili sklapanja posredovanog pravnog posla,
  • priopćila podatke (primjerice ime i prezime i/ili broj telefona i/ili broj mobitela i/ili e-mail) treće osobe ili punomoćnika treće osobe,
  • priopćila točnu lokacije i/ili podatke tražene nekretnine.

2.4. Treća osoba je:

  • vlasnik nekretnine/kupac, najmoprimatelj, zakupnik nekretnine,
  • srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno, bračni drug/izvanbračni drug (i onda kad je brak/izvanbračna zajednica prestao) ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno te staratelj ili skrbnik, usvojitelj ili usvojenik vlasnika nekretnine/kupca, najmoprimatelja, zakupnika nekretnine.

3. OBVEZA POSREDNIKA

3.1. Agencija Denizet d.o.o. je dužna upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine koja je predmet ugovora o posredovanju sklopljenog između agencije Denizet d.o.o. i nalogodavca. Agencija Denizet d.o.o. će upoznati nalogodavca sa stanjem tržišta nekretnina i na taj način savjetovati nalogodavca u formiranju odnosno prihvaćanju ponuđene cijene predmetne nekretnine.

3.2. Agencija Denizet d.o.o. je dužna izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na pravne nedostatke predmetne nekretnine posebice na moguće rizike neuređenog zemljišnoknjižnog stanja predmetne nekretnine kao i nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonodavstvu o prostornom uređenju i gradnji.

3.3. Agencija Denizet d.o.o. je dužna obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu posebice oglasiti predmetnu nekretninu te izvršiti druge radnje u cilju uobičajene prezentacije predmetne nekretnine.

3.4. Agencija Denizet d.o.o je dužna čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o predmetnoj nekretnini i/ili u svezi predmetne nekretnine.

4. OBVEZA NALOGODAVCA

4.1. Nalogodavac je dužan sklopiti s Agencijom ugovor o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku (ugovor o posredovanju ili isključivi ugovor o posredovanju), a posebice prije razgledavanja predmetne nekretnine te u protivnom agencija Denizet d.o.o. nije dužna omogućiti razgledavanje iste.

4.2. Nalogodavac je dužan dati agenciji Denizet d.o.o. na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, akt o građenju, akt o uporabi, energetski certifikat i svu potrebnu dokumentaciju vezanu za nekretninu koja je predmet posredničkog posla.

4.3. Nalogodavac je dužan obavijestiti agenciju Denizet d.o.o. o svim bitnim podacima za obavljanje posredovanja, a što posebno uključuje točne podatke predmetne nekretnine kao i cijenu te pismenim putem obavijestiti agenciju Denizet d.o.o. o svim promjenama povezanim s poslom za koji je nalogodavac ovlastio agenciju Denizet d.o.o.

4.4. Nalogodavac je dužan osigurati agenciji Denizet d.o.o. i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje predmetne nekretnine u pratnji agencije Denizet d.o.o., a po prethodnoj obavijesti agencije Denizet d.o.o.

4.5. Nalogodavac je dužan nakon sklapanja posredovanog posla odnosno sklapanja predugovora kojim se nalogodavac obvezao sklopiti posredovani pravni posao agenciji Denizet d.o.o. isplatiti ugovorenu posredničku naknadu na način određenim ugovorom o posredovanju sklopljenim između agencije Denizet d.o.o. i nalogodavca.

4.6. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji Denizet d.o.o. troškove učinjene tijekom posredovanja koje prelaze uobičajene troškove posredovanja na način određenim ugovorom o posredovanju sklopljenim između agencije Denizet d.o.o. i nalogodavca kao i stvarne troškove nastale neispunjavanja obveze nalogodavca.

5. POSREDNIČKA NAKNADA

5.1. Agencija Denizet d.o.o. stječe pravo na posredničku naknadu pri sklapanju predugovora za posredovan pravni posao odnosno pri sklapanju ugovora za posredovani pravni posao ukoliko nije nastupilo sklapanje predugovora za posredovan pravni posao.

5.2. Posrednička naknada pri posredovanju za prodaju i kupnju nekretnine

Visina posredničke naknade pri posredovanju za prodaju i kupnju nekretnine iznosi 3% od postignute kupoprodajne cijene uvećan za porez na dodanu vrijednost (PDV od 25%), ali ne manje 3.000,00 EUR uvećano za porez na dodanu vrijednost (PDV od 25%) te se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog između agencije Denizet d.o.o. i nalogodavca.

5.3. Posrednička naknada pri posredovanju za zamjenu nekretnine

Visina posredničke naknade pri posredovanju za zamjenu nekretnine iznosi 3% tržišne vrijednosti nekretnine koju je nalogodavac stekao zamjenom uvećan za porez na dodanu vrijednost (PDV od 25%) te se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

5.4. Posrednička naknada pri posredovanju za iznajmljivanje/unajmljivanje i davanje/primanje u zakup nekretnine

Visina posredničke naknade pri posredovanju za iznajmljivanje/unajmljivanje i davanje u zakup nekretnine iznosi visinu mjesečne najamnine/zakupnine sklopljenog ugovora o najmu/zakupu uvećane za porez na dodanu vrijednost (PDV od 25%) te se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

5.5. Nalogodavac je dužan isplatiti agenciji Denizet d.o.o. posredničku naknadu ako srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno, bračni drug/izvanbračni drug (i onda kad je brak/izvanbračna zajednica prestao) ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno te staratelj ili skrbnik, usvojitelj ili usvojenik Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s trećom osobom s kojom je agencija Denizet d.o.o. dovela u vezu s nalogodavcem.

5.6. Agencija Denizet d.o.o. ima pravo na isplatu posredničke naknade nakon prestanka ugovora o posredovanju ako je nalogodavac sklopio pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja agencije Denizet d.o.o. kao posrednika i to u vremenu ne dužem od trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka predmetnog ugovora o posredovanja.

5.7. Ukoliko nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti agenciji Denizet d.o.o. stvarne troškove nastale tijekom posredovanja i to posebice troškove utrošenog vremena po posredničkoj satnici, troškove oglašavanja i ostalih nastalih troškova.

5.8. Posrednička satnica

Visina posredničke satnice iznosi 35,00 EUR za svaki započeti sat uvećano za porez na dodanu vrijednost (PDV od 25%).

6. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

6.1. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina se sklapa na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen posredovani pravni posao.

7. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

7.1. Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja navodeći time agenciju Denizet d.o.o. i/ili treću osobu u zabludu.

7.2. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili nemarnog ponašanja prema agenciji Denizet d.o.o. (primjerice onemogućavanje pregleda nekretnine, neopravdanog otkazivanje ugovorenog sastanka radi pregovaranja u realizaciji posredovanog posla).

7.3. Agencija Denizet d.o.o. ima pravo zahtijevati naknadu štetu u visini stvarnih troškova i izgubljene zarade u slučajevima navedenim u točci 1.4., 7.1. i 7.2., a koja visina ne smije biti viša od ugovorene posredničke naknade.

7.4. Agencija Denizet d.o.o. ima ugovorenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti nalogodavcu ili trećim osobama prilikom obavljanja posredovanja.

8. SURADNJA S AGENCIJAMA U POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

8.1. Agencija Denizet d.o.o. surađuje i spremna je na suradnju s drugim domaćim i stranim agencijama u posredovanju nekretnina koja poštuju temeljna etička načela Kodeksa poslovanja Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

9. PRIMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I RJEŠAVANJE SPORA

9.1. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju u prometu nekretnina te se na odnose koji nisu regulirani ovim uvjetima poslovanja i/ili predmetnim ugovorom o posredovanju se primjenjuju opći propisi hrvatskog obveznog prava.

9.2. Agencija Denizet d.o.o. i nalogodavac će pokušati mirnim putem riješiti međusobna neslaganja, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Splitu i primjenu hrvatskog materijalnog prava.